top of page

Mestring- Motivasjon- Medvirkning

e-plan habilitering er et individuelt utformet planverktøy, digital mestringsteknologi og et verktøy for å fremme beslutningsstøtte. Løsningen er basert på habiliteringsfaglige prinsipper og utviklet i samarbeid med barn, unge og voksne med habiliteringsbehov.

e-plan er egnet til å fremme beslutningsstøtte ved å formidle tilpasset informasjon, tilrettelegge for valg og administrere individuell bistand til å realisere valgene. e-plan fremmer personsentrerte tjenester og kan utformes i tråd med personens egne behov, interesser og verdier. 

Brukerdreven

e-plan er et resultat av et brukerdrevent innovasjonsprosjekt

 støttet av Helse Sør-Øst.

e-plan ble utviklet ved Avdeling for nevrohabilitering (OUS)  og er utformet  i tett samarbeid med mennesker med habiliteringsbehov samt deres tjenester og nærpersoner.  

e-plan er basert på habiliteringsfaglige prinsipp hvor Mestring, Motivasjon og Medvirkning står sentralt.

Individuelt utformet

e-plan egner seg spesielt godt til personer som har behov for et individuelt tilpasset planverktøy. Funksjonalitet kan skreddersys slik at mengde og type bistand formidles der den enkelte har behov for den. Funksjonsknapper det ikke er behov for er følgelig heller ikke synlige. Dette bidrar til et enklere og mer intuitivt grensesnitt og at løsningen tilpasser seg deg fremfor at du må tilpasse deg løsningen.

medvirkning 

Brukermedvirkning er avgjørende for aktiv deltakelse i eget liv og en vesentlig komponent i gode tjenester.

e-plan fremmer konkret brukermedvirkning blant annet gjennom valgfunksjonalitet og muligheter til å avslå tilbud om aktiviteter. Kombinasjonen av individuelt tilpasset informasjon (tekst/lyd/foto/symboler m.m.) og valgfunksjonalitet gjør også e-plan egnet til å fremme beslutningsstøtte.      

Aktiv deltakelse

Deltakelse i beslutninger om, og gjennomføring av, daglige gjøremål vurderes som viktig for god livskvalitet. e-plan kan utformes i tråd med kartlagte bistandsbehov og tilpasses endrede ønsker og behov.

Ved å legge til og avtrappe type og mengde hjelp i takt med egenmestring, vil e-plan kunne bidra til aktiv deltakelse og en mer selvstendig hverdag for mange. 

Funksjonalitet i e-plan

Trykk på bildet/overskrift for hver funksjon for mer informasjon om anvendelsesområder og fagtips!

bottom of page