top of page

Personvernserklæring / Privacy policy

Personvernerklæring for applikasjonsløsningen e-talk ASK

Habtech AS tar ditt personvern på alvor. Personvernerklæringen er utformet for at du skal vite hvilken informasjon som er lagret, hvor den lagres og hvilke rettigheter du har som bruker av våre løsninger. Applikasjonsløsningen e-talk ASK er utviklet i henhold til personvernforordningen; General Data Protection Regulation, heretter forkortet som GDPR.

Hvilke opplysninger lagres?

e-talk ASK innhenter ingen opplysninger om deg og forutsetter ingen form for registrering. e-talk ASK lager kun bilder og lyd som du selv velger å legge inn i appen. Informasjonen lagres kun lokalt på din enhet og HabTech AS har ingen mulighet til å monitorere eller hente ditt innhold i e-talk ASK.

 

HabTech AS har tilgang til generelle analysedata som antall nedlastninger, geografisk fordeling av nedlastning og annen anonymisert statistikk og informasjon fra Apple.    

 

Hvorfor lagres denne informasjonen?

Informasjonen som lagres i appen er kun informasjon som er nødvendig for bruk av appen. Bruk av e-talk ASK forutsetter at det lagres bilder. Innspilling av lyd er ikke nødvendig, men vil øke brukeropplevelsen vesentlig.   

 

Hvem har tilgang til informasjonen?

Du som bruker har tilgang til informasjonen som er lagret i e-talk ASK. Enhver som gis tilgang til din enhet hvor du har installert e-talk ASK vil kunne få tilgang til informasjonen du har lagret. Tilgang til å lagre, redigere eller slette innhold forutsetter innlogging med standardisert passord.

 

Hvor/hvordan lagres informasjonen?

Informasjonen lagres kun lokalt på din enhet.

 

Hvor lenge oppbevares informasjonen?

Informasjonen vil være tilgjengelig så lenge du har installert e-talk ASK på din enhet. Dersom du du sletter appen, vil også innholdet slettes og ikke kunne gjenopprettes.

 

Hvordan kan jeg få innsyn eller slette informasjonen?

Du som bruker har til enhver tid oversikt over hvilken informasjon du har tilgjengelig i appen og kan når du måtte ønske slette enkeltbilder eller appen med tilhørende innhold.

 

Behandlingsansvarlig i Habtech AS:  Morten Berger

Teknisk ansvarlig i Habtech AS:            Øivind Tobias Jorfald

 

Spørsmål om personvern kan rettes til behandlingsansvarlig på én av følgende adresser:

 

 • e-post: e_plan@icloud.com

 • Postadresse:   HabTech AS
  Co/Morten Berger
  Anna Rogstadsvei 18
  0598 OSLO

Privacy statement for the application e-talk ASK

 

Habtech AS takes your privacy seriously. The privacy statement is designed to let you know what information is stored, where it is stored and what rights you have as a user of our products. The application e-talk ASK has been developed in accordance with the Privacy Ordinance; General Data Protection Regulation, from here on named as GDPR.

 

What information is stored?

e-talk ASK does not collect any information about you and does not require any kind of registration.

e-talk ASK only saves images and sounds that you choose to add to the application. The information is only stored locally on your device and HabTech AS has no opportunity to monitor or retrieve your content in e-talk ASK.

 

HabTech AS has access to general data such as the number of downloads, geographical distribution of downloads and other anonymized statistics and information from Apple.

 

Why is this information stored?

It is only necessary information for the user that is stored in the application. Use of e-talk ASK requires that pictures. Recording audio is optional, but will significantly increase the user experience.

 

Who has access to the information?

You as a user have access to the information stored in e-talk ASK. Anyone who is given access to your device where you have installed e-talk ASK will be able to access the information you have stored. Access to save, edit or delete content requires login with a standardized password.

 

Where / how is the information stored?

The information is only stored locally on your device.

 

How long the information is stored?

The information will be available for as long as you have installed e-talk ASK on your device. If you delete the app, the content will also be deleted and will not be recoverable.

 

How can I access or delete the information?

You as a user always have an overview of what information you have available in the app and can whenever you wish delete photos or the app including associated content.

 

Data controller in Habtech AS:                  Morten Berger

Technical responsible in Habtech AS:   Øivind Tobias Jorfald

 

Questions about privacy can be directed to the data controller at one of the following addresses:

 

 • email: e_plan@icloud.com

 • Postal address: HabTech AS
  Co / Morten Berger
  Anna Rogstadsvei 18
  0598 OSLO
  NORWAY

bottom of page